Začiatok školstva v Močenku

Hypoteticky možno predpokladať, že prvá škola v Močenku bola založená po roku 1560. Vtedy totiž biskupská synoda v Trnave vydala nariadenie, podľa ktorého mala každá farnosť zriadiť školu. Niekoľko menších či chudobnejších farností si mohlo vydržiavať spoločného učiteľa.

Prvá písomná zmienka o učiteľovi v Močenku je však až zo 4. júla 1642. Nachádza sa na vlepených stránkach inkunábule (takto sa odborne nazýva prvotlač, teda kniha vytlačená do roku 1500) z roku 1498. Touto inkunábulou je Misál, zachovaný iba v dvoch exemplároch a uložený v Diecéznej knižnici v Nitre. Močenský učiteľ František Nagy doň vložil vlastný latinský zápis, v ktorom uvádza názov obce (v podobe Moczhonakie) i skutočnosť, že je tamojším učiteľom.

Z iného zápisu sa zasa dozvedáme, že v roku 1732 bol učiteľom v Močenku istý Albert Holečka, narodený v roku 1700. V Močenku však pôsobil už od roku 1725. Školy sa vtedy spravidla nachádzali v tesnej blízkosti kostola a fary, tá močenská teda pravdepodobne stála na mieste dnešnej Kalvárie a bývalého obecného úradu.

Zaujímavé informácie poskytuje záznam o kanonickej vizitácii, ktorý spracovali autori Ľ. Jurek a I. Koryťák v štúdii Kanonická vizitácia v Sládečkovciach (1828) (Bratislava 1974). Podľa vizitácie škola v Močenku mala v danom roku dve triedy. Jedna bola chlapčenská a druhá dievčenská. Slovenský jazyk sa používal iba pri modlitbe a pri vyučovaní náboženstva, všetky ostatné predmety sa vyučovali po maďarsky. Vtedy tu pôsobili dvaja učitelia – Alédius Paulič a Ján Zilaj. Takáto dvojtriedna škola bola v obci až do roku 1878, potom sa vzhľadom na pribúdanie počtu obyvateľov, a teda aj detí, postupne rozrastala.

Najstaršou priamo školskou písomnou pamiatkou je výkaz žiakov zo školského roku 1874 – 1875, podľa ktorého chodilo do školy 20 chlapcov a 18 dievčat. Z počtu 38 žiakov bolo 29 Slovákov, 7 Maďari a 2 Nemci.

Ďalší záznam hovorí o tom, že v roku 1880 bola škola v Močenku trojtriedna. Nachádzala sa v budove pri organistovom byte a mala spoločný dvor s farou. Táto budova slúžila ako školské zariadenie až do roku 1938.

Na konci 19. storočia, presne v roku 1897, keď prišli do Močenka Milosrdné sestry svätého Vincenta, vznikla v obci aj špecializovaná dievčenská škola, ba pôsobilo tu aj predškolské zariadenie.

Škola bola teda vtedy rozdelená na chlapčenskú a dievčenskú časť.

Od roku 1913 až do školského roka 1929/1930 bola rímskokatolícka chlapčenská ľudová škola štvortriedna. Tri triedy boli v pôvodnej školskej budove a štvrtú zriadili v Miestnom úverovom družstve, kde jednu miestnosť prispôsobili na vyučovanie. Neskôr počet žiakov narastal, takže v roku 1932 už mala škola až sedem tried s ôsmimi postupnými ročníkmi.

Vedúcu úlohu pri organizovaní školstva v obci postupne prebrali Školskí bratia, ktorí do Močenka prišli v roku 1928. Prvým členom učiteľského zboru sa už v uvedenom roku stal brat Ján Pitoniak. Títo rehoľníci sa preslávili aj tým, že v obci ako prví premietali filmy, a to ešte pred jej eletrifikáciou.

Stará školská budova na konci 20. rokov minulého storočia kapacitne nestačila, preto sa uvažovala o výstavbe novej školy. Pomocnú ruku pri realizovaní myšlienky podal nitriansky biskup dr. Karol Kmeťko. Pre školské účely poskytol hospodárske staveniská pri biskupskom kaštieli. Školstvo ich dostalo do prenájmu na 40 rokov za poplatok 10 Kčs ročne. Podmienkou bolo, že vyučovať budú členovia rádu Školských bratov. Prvá časť prestavby budovy sa realizovala v roku 1929 a 6. januára 1930 boli vysvätené štyri triedy. Správcom školy sa v tom čase stal brat Beňadik a pod jeho vedením sa podarilo uskutočniť aj druhú časť prestavby, keď okrem nových tried bola vybudovaná aj kultúrna sála. Nové priestory posvätil miestny farár Július Ludvigh 8. októbra 1933. Po posviacke sa v spomenutej sále konala veľká akadémia s bohatým programom. Celej slávnosti sa zúčastnil aj biskup Kmeťko so sprievodom a hlavný školský inšpektor Filkorn z Nitry.

V roku 1937 založili v Močenku rímskokatolícku meštiansku školu, ktorej prvým riaditeľom bol kaplán Koloman Juska. Nemalé zásluhy za jej rozvoj prináležia aj J. M. Temešovi (pozri v kapitole Významné osobnosti). Jediným civilným učiteľom na Močenskej škole v prvej polovici 20. storočia bol Ľudovít Szöke, ktorý tu pôsobil aj ako organista. Vzdelávaniu malých a mladých Močenčanov zasvätil prakticky celý život, venoval sa mu od roku 1908 až do roku 1950.

Počas druhej svetovej vojny škola slúžila aj iným účelom. Front prešiel cez Močenok na Veľký piatok 30. marca 1945. Na krátky čas bola vtedy v chlapčenskej škole zriadené infekčné oddelenie poľnej nemocnice. Po prechode frontu sa vyučovania rýchlo obnovilo, deti išli do školy už 17. apríla 1945.

Rehoľné sestry a školskí bratia významnou mierou prispeli k duchovnému, kultúrnemu a vzdelanostnému rozvoju farnosti. Zakladali rôzne záujmové aktivity: ochotnícke divadlo, dychovka, mariánska družina, futbal a ďalšie.


Zdroj: https://mocenok.fara.sk/wp/vsetko-o-farnosti/patron-historia/historia/

 

 

Kategórie

Najnovšie komentáre

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Museum Hours

9:30–6:00, Monday Until 8:00

Museum Location

2270 S Real Camino Lake California

The Loquet Museum fuels a journey of discovery across time to enable
solutions for a brighter future rich in nature and culture.